Trọng tải: 1,9 tấn

Dung tích: 2,999 cc

670.000.000

Trọng tải: 1,9 tấn

Dung tích: 2,999 cc

675.000.000

Trọng tải: 3,5 tấn

Dung tích: 2,999 cc

710.000.000

Trọng tải: 3,5 tấn

Dung tích: 2,999 cc

715.000.000

Trọng tải: 5,5 tấn

Dung tích: 5,200 cc

770.000.000

Trọng tải: 5,5 tấn

Dung tích: 5,200 cc

780.000.000

Trọng tải: 5,7 tấn

Dung tích: 5,200 cc

825.000.000

Trọng tải: 5,75 tấn

Dung tích: 5,200 cc

820.000.000
0973101127